DIOGELU

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod bob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth ac yn cael profiad tennis pleserus.

Mae gan bawb sy’n ymwneud â thennis gyfrifoldeb ar y cyd i sicrhau hyn drwy hyrwyddo lles bob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed.

Mae Tennis Cymru Yn y Parc yn cael ei weinyddu gan Tennis Cymru Cyf., sy’n dilyn polisïau a chanllawiau diogelu yr LTA (Cymdeithas Tennis Lawnt).

Sut i roi gwybod am fater diogelu?

Os oes gennych chi bryderon, neu os hoffech chi roi gwybod am fater diogelu, gallwch ddefnyddio ffurflen arlein yr LTA Report my concern neu ffonio 020 8487 7000. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Neu, mi allwch chi e-bostio Swyddog Diogelu Tennis Cymru, Mark Vaughan: mark.vaughan@tenniswales.org.uk

Gallwch hefyd roi gwybod am bryder drwy ddefnyddio llinell gymorth yr NSPCC:
E-bost: help@nspcc.org.uk
Ffôn: 0808 800 5000