TELERAU AC AMODAU

Ymunwch â lleoliad tennis eich parc lleol gyda thanysgrifiad blynyddol i gael y budd o chwarae ar y cyrtiau am ddim pryd bynnag y mynnoch trwy’r flwyddyn gron.

Telerau ac Amodau Tanysgrifio

1. Mae tanysgrifiadau’n ddilys am 12 mis o’r dyddiad ymuno, sy’n golygu y gallwch ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

2. Mae tanysgrifiadau’n dechrau pan fydd eich cais yn cael ei dderbyn ac yn dod i ben ar ddiwedd 12 mis.

3. Mae tanysgrifiadau’n £39 y flwyddyn gyda’r cynnig i Deuluoedd, sy’n agored i unrhyw rai sy’n byw ar yr un aelwyd. Hefyd, gall myfyrwyr ymuno am £19 drwy gofrestru gyda chyfeiriad e-bost .ac.uk dilys.

4. Bydd cod mynediad yn cael ei e-bostio i ddeiliad y cyfrif ar ôl i’r cwrt gael ei logi ar-lein ar www.tenniswalesinthepark.co.uk

5. Gall tanysgrifwyr logi unrhyw gwrt oni bai bod dosbarthiadau’n cael eu cynnal yno ar y pryd. Mae cyrtiau maint llawn a chyrtiau bach ar gael i’w llogi. I ddefnyddwyr Parc y Mynydd Bychan, mae offer ar gael am ddim i’w logi o’r Caffi yn ystod oriau agor.

6. Mae Tennis Cymru’n cadw’r hawl i logi cyrtiau mewn bloc. Bydd unrhyw archebion bloc yn cael eu nodi’n glir ar y system archebu.

Llifoleuadau

Gyda lleoliadau parc sydd â chyfleusterau wedi’u llifoleuo, bydd y goleuadau’n gweithio’n awtomatig yn unol â’r system archebu ar ClubSpark.

Llogi Cyrtiau Tennis

1. Rhaid i bob tanysgrifiwr logi cyrtiau tennis ymlaen llaw gan ddefnyddio’r system archebu ar-lein sydd ar y wefan www.tenniswalesinthepark.co.uk

2. Gellir llogi cyrtiau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

3. Rhaid bod o leiaf un aelod o’r grŵp yn danysgrifiwr.

4. Gall pob tanysgrifiwr archebu hyd at 2 awr y dydd.

5. Os bydd dau aelod o’r farn eu bod wedi llogi’r un cwrt ar yr un adeg, yna rhaid i’r aelodau hysbysu’r cynorthwywr lle bo modd i weld beth sydd wedi digwydd.

Rheolau a Rheoliadau

1. Ni ddylid pasio codau allwedd aelodau ymlaen i rai nad ydynt yn aelodau.

2. Dim ond tennis (ac amrywiadau o’r gêm e.e. Tennis Troed) ddylid ei chwarae ar y cyrtiau oni bai bod hynny wedi’i awdurdodi gan Tennis Cymru Yn y Parc.

3. Ni chaniateir anifeiliaid ar y cwrt.

4. Rhaid gwisgo dillad priodol bob amser (h.y. esgidiau addas a chadw topiau ymlaen bob amser)

5. Rhaid i aelodau fwrw golwg dros y cyrtiau tennis cyn chwarae i sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Bydd unrhyw aelodau sy’n chwarae pan ystyrir nad yw’r cyrtiau’n ddiogel yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain. Dylid tynnu sylw Tennis Cymru at unrhyw faterion diogelwch.

6. Os na fydd cwrt sydd wedi’i logi’n cael ei ddefnyddio o fewn 15 munud o’r amser a ddangosir, rhyddheir y cwrt at ddefnydd y cyhoedd.

7. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau’r gât wrth gyrraedd a gadael y cyrtiau.

8. Disgwylir ichi ymddwyn mewn ffordd sy’n golygu nad yw eich ymddygiad neu’ch iaith yn tramgwyddo ar bobl eraill (nid yw rhegi’n dderbyniol).

9. Mae gan staff y parc yr hawl i ofyn i unrhyw un sy’n camddefnyddio’r cyrtiau neu’n ymddwyn yn anghymdeithasol i adael.

10. Mae gan staff y parc yr hawl i ofyn am brawf archebu ar unrhyw adeg.

11. Mae Tennis Cymru’n cadw’r hawl i ganslo aelodaeth unrhyw un sy’n torri’r rheolau a’r amodau. Ni roir unrhyw ad-daliad.

12. Gall y Telerau ac Amodau hyn newid ar unrhyw adeg a dylai aelodau fynd ar y wefan i weld y fersiwn ddiweddaraf. Mae copïau caled ar gael os gwneir cais.