TELERAU AC AMODAU

Ymunwch â lleoliad tennis eich parc lleol gyda thanysgrifiad blynyddol i gael y budd o chwarae ar y cyrtiau am ddim pryd bynnag y mynnoch trwy’r flwyddyn gron.

Telerau ac amodau tanysgrifio ar gyfer Tennis Cymru Yn y Parc
 1. Mae ceisiadau tanysgrifio’n ddilys am 12 mis o’r dyddiad ymuno, sy’n golygu y gallwch ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn a chwarae yn unrhyw un o’n lleoliadau ledled Cymru.
 2. Bydd y tanysgrifiadau’n dechrau pan fydd eich cais yn cael ei dderbyn ac yn dod i ben ar ddiwedd 12 mis.
 3. Mae tanysgrifiadau’n £39 y flwyddyn gyda’r cynnig i Deuluoedd, sy’n agored i unrhyw rai sy’n byw ar yr un aelwyd. Hefyd, gall myfyrwyr ymuno am £19 drwy gofrestru gyda chyfeiriad e-bost .ac.uk dilys. Mae tanysgrifio’n rhoi mynediad ichi i holl leoliadau Tennis Cymru Yn y Parc yng Nghymru.
 4. Pan archebir cwrt, e-bostir codau mynediad i’r deiliad cyfrif.
 5. Gall tanysgrifwyr archebu unrhyw gyrtiau oni bai bod dosbarthiadau’n cael eu cynnal arnynt ar y pryd.
 6. Mae Tennis Cymru’n cadw’r hawl i archebu cyrtiau mewn bloc. Bydd unrhyw archebion bloc yn cael eu nodi’n glir ar y system archebu.
Archebu Cyrtiau Tennis

1.  Rhaid i danysgrifwyr archebu cyrtiau tennis ymlaen llaw gan ddefnyddio’r system archebu ar-lein sydd ar y wefan www.tenniswalesinthepark.co.uk

2. Gellir archebu cyrtiau hyd at 14 diwrnod ymlaen llaw.

3. Rhaid bod o leiaf un aelod o’r grŵp yn danysgrifiwr.

4. Gall pob tanysgrifiwr archebu cyrtiau hyd at 4 gwaith yr wythnos am uchafswm o 2 awr ar y tro.

Yn ogystal â’r wefan, gallwch archebu cyrtiau gan ddefnyddio’r ap archebu ClubSpark, sydd ar gael ar Android ac iOS.

Canslo Archebion Cwrt

Os na allwch chi fynychu ar ôl archebu cwrt, disgwylir i unigolion ganslo archebion cwrt ar ClubSpark, fel bod modd rhyddhau’r slot a archebwyd i’r cyhoedd.  Sylwer y bydd rhai sy’n tramgwyddo’n rheolaidd, gan beidio â mynychu sesiynau a archebwyd heb ganslo, yn cael eu gwahardd rhag archebu am 7 diwrnod.

Sut i Ganslo Archeb:

1.  Ewch i clubspark.lta.org.uk/heathpark a gwneud yn siŵr eich bod wedi mewngofnodi i’ch cyfrif.

2. Cliciwch ar eich enw i weld y gwymplen, a dewiswch “profile”.

3. Dewiswch “manage your court bookings”.

4. Bydd eich archebion cwrt yn cael eu rhestru, gydag opsiwn i’w canslo.

Rheolau a Rheoliadau
 1. Ni ddylai aelodau basio codau allwedd ymlaen i rai nad ydynt yn aelodau.
 2. Ni chaniateir anifeiliaid ar y cwrt.
 3. Rhaid gwisgo dillad priodol bob amser (h.y. esgidiau addas a chadw topiau ymlaen bob amser)
 4. Rhaid i aelodau fwrw golwg dros y cyrtiau tennis cyn chwarae i sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Bydd unrhyw aelodau sy’n chwarae pan ystyrir nad yw’r cyrtiau’n ddiogel yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain.  Dylid tynnu sylw Tennis Cymru at unrhyw faterion diogelwch.
 5. Os na fydd cwrt sydd wedi’i archebu’n cael ei ddefnyddio o fewn 15 munud o’r amser a ddangosir, rhyddheir y cwrt at ddefnydd y cyhoedd.
 6. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau’r gât wrth gyrraedd a gadael y cyrtiau.
 7. Disgwylir ichi ymddwyn mewn ffordd sy’n golygu nad yw eich ymddygiad neu’ch iaith yn tramgwyddo ar bobl eraill (nid yw rhegi’n dderbyniol).
 8. Mae gan staff y parc yr hawl i ofyn i unrhyw un sy’n camddefnyddio’r cyrtiau neu’n ymddwyn yn anghymdeithasol i adael.
 9. Mae Tennis Cymru’n cadw’r hawl i ganslo aelodaeth unrhyw un sy’n torri’r rheolau ac amodau. Ni roir unrhyw ad-daliad.
 10. Gall y Telerau ac Amodau hyn newid ar unrhyw adeg a dylai aelodau fynd ar y wefan i weld y fersiwn ddiweddaraf. Mae copïau caled ar gael os gwneir cais.

Os oes gan ddefnyddiwr unrhyw bryder neu adborth dylid cysylltu â:  tenniswalesinthepark@tenniswales.org.uk